Podmienky spolupráce

  1. Spôsob, akým sú kampane u klienta nastavené, je duševným vlastníctvom PetronGroup a pri ukončení spolupráce má PetroGroup právo ich vymazať. Klient nemá právo nastavenia kampaní kopírovať.

  2. Klient nesmie priamo zasahovať do kampaní PetronGroup v systémoch, ktoré klient PetronGroup zveril do správy. V prípade zasahovania klienta do týchto nastavení neručí PetronGroup za doručené výsledky.

  3. Klient je povinný oznámiť ukončenie spolupráce aspoň 30 kalendárnych dní pred odobratím prístupov. Za oznámenie o ukončení spolupráce sa považuje elektronická forma komunikácie, ktorá zanecháva elektronickú stopu, prístupnú obom stranám - najmä email, prípadne sms. Ústne, ani telefonické ukončenie spolupráce nie je dostačujúce a musí byť potvrdené elektronickou formou, ktorá zanecháva stopu. V prípade odobratia prístupov v rozpore s týmto bodom je povinný klient uhradiť pokutu vo výške 1 000 EUR bez DPH.

  4. Požiadavky klienta na spustenie nových kampaní/kreatív sa zapracuvávajú do 3 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky elektronickou formou (email).

  5. V prípade omeškania splatnosti faktúry o 1 deň, PetronGroup pozastavuje práce na projekte až do pripísania dlhovaných prostriedkov na účet PetronGroup. 

  6. V prípade omeškania splatnosti faktúry o 7 dní, PetronGroup pozastavuje kampane na projekte až do pripísania dlhovaných  prostriedkov na účet PetronGroup. 

  7. PetronGroup sa zaväzuje vykonávať všetky práce pre klienta, ktoré boli dohodnuté a odsúhlasené na začiatku spolupráce a ktorých podmienky plnenia si obe strany potvrdili elektronickou formou (email). Práce požadované klientom dodatočne, nedohodnuté vopred, sa naceňujú osobitne. Taktiež sa osobitne nastavujú podmienky plnenia.  

  8. Klient aj PetronGroup sa zaväzujú, že nesprístupnia, ani nepoužijú žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámia počas obchodnej spolupráce.  Nesprístupnia, ani nepoužijú žiadnu informáciu, databázu zákazníkov druhej stany ani kontakty v nej, cenovú politiku druhej strany, marketingovú stratégiu druhej strany, informácie o uzavretých zmluvách a dodávateľoch druhej strany, spôsob fungovania podniku druhej strany, strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery druhej strany.
Späť do obchodu